Ücret Pusulası İmza Zorunluluğu

Ücret Bordrosu ve Pusulasının İmzalanması Zorunluluğu

Ücret pusulası belgesi İş kanununda bahsedilen bir belge olup, ücret tediye bordrosu ise vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında bir belge olarak bahsedilmektedir.

Bordro ve pusula imzalanması sorununa ilişkin işverenlerin ilgili ücret pusulalarını değil, ücret pusulasının teslim edildiğine dair bir imza almış olmalarının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Elektronik İmza kullanılarak imzalanmış bir ücret pusulasının KEP hesabı üzerinden gönderilmesi teslim edildi ispat şartını yasal olarak yerine getiriyor.

İş Kanunu (4587)  KEP Yönetmeliği

 

KISACA KANUN VE YÖNETMELİK MADDELERİ İNCELENDİĞİNDE;

4857 SAYILI İŞ KANUNU 37. MADDE

Ücret hesap pusulası

Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Kanundaki imza işverenin atması gereken imzadır. “veya” diyerek logo vesaire içeren pusulada geçerlidir. Burada beklenen imza işçiden beklenen bir imza değildir. Pusulanın teslim edildiğinin ispat edilmesi gerekmektedir. (Günümüzde KEP hesapları ile elektronik olarak aktarılması da kabul edilebilir).

5510 SAYLI SİGORTALAR KANUNU 102.MADDE

5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır. İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 105.MADDE

Ücret tediye bordrosu

MADDE 105 – (1) İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 5. MADDE

Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 5 – (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Sonuç ve öneri ;

İlgili mevzuatların maddeleri değerlendirildiğinde işçinin imzalaması gereken herhangi bir ücret bordrosu, ücret pusulası gibi evrak bulunmamaktadır.

Tek zorunluluğun işverenin bu belgeleri çalışana verdiğini ispat yükümlülüğüdür ki (mevzuatların ilgili maddeleri),  bu durumda ilgili belgelerin teslim aldığına ilişkin çalışanın “teslim aldım” ibrası ile onaylaması veya KEP mail ile bildirim yeterlidir.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 15 – (1) KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. (2) KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar.

Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriye delil denir. Deliller KEPHS tarafından 20 yıl süre ile saklanır. (Yasal zorunluluk)

Bu durumda KEP hesapları üzerinden gönderilen ücret pusulası kesin delil olarak kabul edilir. Alıcı (personel) tarafından imza şartı aranmaz. KEP üzerinden gönderilmiş olması alıcıya iletildi anlamını taşır. Zaten delil kayıtlarından  da gönderim bilgilerine ulaşmak mümkündür.

MailBordro işletmenin kurumsal kep hesabını kullanarak personel kep hesaplarına ücret pusulalarını işveren elektronik imzası ile gönderir.